spsul.cz spsul.cz - St?ední pr?myslová ?kola, Resslova 5, ústí nad Labem

spsul.czWebsite Profile

Title: St?ední pr?myslová ?kola, Resslova 5, ústí nad Labem
Keywords:
Description:St?ední pr?myslová ?kola, Resslova 5, ústí nad Labem Logo St?ední pr?myslová ?kola Resslova 5, ústí nad Labem Menu O ?kole úvod Historie U?itelsky sbor Nepedagogi?tí pracovníci Partne?i ?koly Stipendi
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

spsul.cz Information

Website / Domain:spsul.cz
Website IP Address:216.239.38.21
Domain DNS Server:dnsa1.tetanet.cz,tajfun.sseas.cz,dnsa2.tetanet.cz

spsul.cz ranks

Alexa Rank:2357697
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

spsul.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$6,339
Daily Revenue:$17
Monthly Revenue:$521
Yearly Revenue:$$6,339
Daily Unique Visitors:1,598
Monthly Unique Visitors:47,940
Yearly Unique Visitors:583,270

spsul.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Google Frontend
Date Mon, 15 Oct 2018 22:27:08 GMT

spsul.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

spsul.cz Similar Website

Domain WebSite Title
sseas.cz St?ední pr?myslová ?kola, Resslova 5, ústí nad Labem
ssup.cz St?ední ?kola uměleckopr?myslová ústí nad Orlicí
trivisusti.cz TRIVIS st?ední ve?ejnoprávní ?kola ústí nad Labem
szsvzs.cz Vy??í odborná ?kola zdravotnická a St?ední ?kola zdravotnická, ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.
gym-ul.cz Gymnázium a St?ední odborná ?kola dr. Václava ?mejkala, ústí nad Labem, p. o. :: Aktuální informace
dopskopl.cz St?ední pr?myslová ?kola dopravní Plzeň
spshronov.cz St?ední pr?myslová ?kola Hronov
spshranice.cz St?ední pr?myslová ?kola Hranice
gspsd.cz Gymnázium a St?ední pr?myslová ?kola Duchcov
spstliberec.cz St?ední pr?myslová ?kola textilní Liberec
spssol.cz St?ední pr?myslová ?kola strojnická Olomouc |
sps-prosek.cz St?ední pr?myslová ?kola na Proseku
spsrakovnik.cz St?ední pr?myslová ?kola Emila Kolbena
sps-chrudim.cz St?ední pr?myslová ?kola Chrudim - úvod
spst.cz St?ední pr?myslová ?kola T?ebí?
spsmb.cz St?ední pr?myslová ?kola Mladá Boleslav
spsloket.cz St?ední pr?myslová ?kola Loket
spskladno.cz St?ední pr?myslová ?kola a Vy??í odborná ?kola Kladno

spsul.cz Alexa Rank History Chart

spsul.cz aleax

spsul.cz Html To Plain Text

St?ední pr?myslová ?kola, Resslova 5, ústí nad Labem Logo St?ední pr?myslová ?kola Resslova 5, ústí nad Labem Menu O ?kole úvod Historie U?itelsky sbor Nepedagogi?tí pracovníci Partne?i ?koly Stipendijní programy Fotogalerie ?kolská rada Kontakt Pro uchaze?e Obory P?ijímací ?ízení Dny otev?enych dve?í Ukázkové dny Pro ?áky ?kolní bezdrátová sí? Prázdniny Maturitní zkou?ky Závěre?né zkou?ky Studijní materiály Projekty Suplování ECDL Pro rodi?e Termíny ?kolního roku Unie rodi?? Technik budoucnosti o. p. s. Aktivity ?koly Adapta?ní kurz Cisco Networking Academy Program (Netacad) Ve?ejné zakázky Projekty P?edná?ky, ?kolení, seminá?e, kurzy Vydané u?ebnice Auto?kola Dokumenty Základní dokumenty Formulá?e Vyro?ní zprávy Inspek?ní zprávy U?ite?né odkazy Vá?ení rodi?e, zákonní zástupci, srde?ně vás zveme na t?ídní sch?zky: st?edisko Resslova - útery 18. 4. 2017 st?edisko St?íbrníky - st?eda 19. 4. 2017 (od 16:00 jednání zapsaného spolku Unie rodi?? - zasedací místnost St?íbrníky) V obou termínech proběhnou sch?zky od 16:30 h do 18:00 h. Nejd?íve proběhnou sch?zky s t?ídními u?iteli jednotlivych t?íd v ur?enych u?ebnách, poté podají jednotliví vyu?ující informace o prospěchu a chování ?ák? rodi??m (zákonnym zástupc?m) v ur?enych u?ebnách a kabinetech. Rozpis rozmístění vyu?ujících obdr?í rodi?e a zákonní zástupci od t?ídních u?itel?. Mgr. Bc. Jaroslav Mare? Dal?í vyznamné úspěchy v soutě?ích RES Dne 28. 03. 2017 se v Praze konalo regionální kolo Soutě?e vědeckych a technickych projekt? st?edo?kolské mláde?e (EXPO SCIENCE AMAVET) pod zá?titou p?edsedy ?SAV prof. Draho?e. Na?i ?kolu reprezentoval Radim Tauber (t?ída A4), ktery s prací "Kultiva?ní komora" obsadil 1. místo a postoupil do národního kola. Zároveň tato práce uspěla 30. 03. 2017 v okresním kole SO? konaném v DDM ústí nad Labem. V oboru 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadila rovně? 1. místo. Vedení ?koly a o. p. s. Technik budoucnosti blahop?eje k těmto vyznamnym úspěch?m. Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ?editele Dne 03.04.2017, Pavel Novák Okresní kolo soutě?e v programování ST? V pátek 24. b?ezna proběhlo na st?edisku St?íbrníky okresní kolo Soutě?e v programování. Soutě? uspo?ádala na?e ?kola ve spolupráci s Domem dětí a mláde?e v ústí nad Labem. Soutě?ilo se ve dvou kategoriích. V kategorii Aplika?ní software – tvorba webu zvítězil ná? ?ák Jan Kornd?rfer, 2. místo Michal Moc (Gymnázium Jate?ní), 3. Místo Jind?ich Ko? (SP? ústí nad Labem). První místo v kategorii Programovací jazyky mláde? vybojoval suverénním vykonem David ?erák, 2. místo Tomá? ?ernohorsky, 3. místo Tomá? Kubín (v?ichni SP? ústí nad Labem). ?áci na prvním a druhém místě postupují na krajské kolo, které opět po?ádá na?e ?kola a to 20. dubna. V krajském kole navíc p?ibude kategorie mikro?adi??, která za?íná získávat na velké popularitě. Dr?íme palce na?im ?ák?m a tě?íme se na p?edvedené vykony. Mgr. Kamil Balín Dne 28.03.2017, Ale? Ku?era Networking Academy Games ST? V pátek 24. b?ezna a v sobotu 25. b?ezna se na?i ?áci zú?astnili soutě?e Networking Academy Games (NAG) po?ádané v tomto roce v Hradci Králové v prostorách S? a VO? aplikované kybernetiky s.r.o.. V pátek proběhla soute? kategorie NAG-HS3. Na?e ?kola byla zastoupena ?áky: Janem Ku?abou, Jakubem ?írkem a Ji?ím ?těpánem. Tym skon?il na 16. místě z 20ti p?ihlá?enych tym?. V sobotu proběhla soutě? NAG-IoE. Na?e ?kola by zastoupena ?áky: Bohuslavem Milá?kem, Lubo?em Mare?kem a Tomá?em Kubínem. Tymy soutě?ily ve 3 kolech, kde kolo poslední bylo právě v Hradci Králové. V celkovém hodnocení skon?il ná? tym na 2. místě, kdy? kolo v Hradci Králové vyhrál. Dne 26.03.2017, Zdeněk Vaza? úspěch v jazykové soutě?i st?edních odbornych ?kol RES Dne 22. b?ezna 2017 se v Lounech na Obchodní akademii a St?ední odborné ?kole gen. F. Fajtla konala jazyková olympiáda pro ?áky 1. - 3. ro?ník? st?edních odbornych ?kol ústeckého kraje. Na?i ?kolu v kategorii Anglicky jazyk reprezentovali Ale? Vykouk a Tomá? Mulák, oba ze t?ídy A3. Na?i reprezentanti se mezi 43 soutě?ícími umístili na p?edních místech. Ale? Vykouk obsadil vynikající 2. místo a Tomá? Mulák skon?il na vyborném 6. místě. Vedení ?koly a obecně prospě?né spole?nosti Technik budoucnosti oběma student?m blahop?eje k velkému úspěchu. Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ?editele Dne 24.03.2017, Pavel Novák 5. ro?ník krajského kola soutě?e v AutoCADu a Inventoru RES Na konci února se na St?ední pr?myslové ?kole, Resslova 5, ústí nad Labem ve st?edisku Resslova opět po roce konalo krajské kolo soutě?e v objektovém projektování na po?íta?ích. Soutě?e se zú?astnilo témě? 30 soutě?ících, dru?stva ?ák? a jejich doprovod? ze v?ech pr?myslovych ?kol kraje , které mají ve svém portfoliu strojírenské obory vzdělávání. Soutě? zahájila p?edsedkyně vyboru pro vychovu a vzdělávání a zaměstnanost Ing. Radmila Krastenicsová za p?ítomnosti zástupc? odboru ?MT Krajského ú?adu, UJEP ústí nad Labem, sponzor? a ?koly. ?áci prokázali dobré znalosti v obou kategoriích, kterymi bylo kreslení ve 2D (AutoCAD) a ve 3D (Inventor). Vysledkové listiny si m??ete prohlédnout v p?ilo?enych souborech. V?em ú?astník?m děkujeme za ú?ast, gratulujeme těm, kte?í se umístili na p?edních místech a zároveň pat?í velké poděkování v?em sponzor?m, kte?í velkou měrou pomohli p?i této soutě?i a dodali hodnotné ceny pro vítěze i pora?ené. Celá soutě? je dal?ím dobrym krokem v rozvoji technického vzdělávání ústeckého kraje. Dne 05.03.2017, Jaroslav Mare? P?ihlá?ky na V? RES ST? ?áci ?tvrtych ro?ník? nezapomenou podat p?ihlá?ky(u) na p?íslu?né(ou) V?. Vět?ina státních a ve?ejnych vysokych ?kol a fakult má termín odevzdání p?ihlá?ek do konce února nebo b?ezna. Privátní V? mají tento termín a? v zá?í. Podrobněj?í informace o p?ihlá?kách na V? jsou v p?íloze. Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ?editele Dne 20.02.2017, Pavel Novák Dal?í ? Odkazy ?kola online ?iS ST? P?vodní web: RES | ST? Objednávky oběd?: RES | ST? Plán práce: RES | ST? P?ijímací ?ízení Termíny ?kolního roku Testy ECDL Aktuality Pozvánky k p?ijímacímu ?ízení Dne 21.03.2017, Pavel Novák Změna cen oběd? (RES) Dne 30.11.2016, Pavel Novák Den otev?enych dve?í na Fakultě strojní ?VUT Dne 01.11.2016, Pavel Novák Nabídka práce v Německu Dne 01.11.2016, Pavel Novák Vyhlá?ení volna pro ?áky ?koly Dne 26.10.2016, Jana Seberová Fest Up Dne 10.10.2016, Pavel Novák P?edná?ky o studiu na FVTM a P?F UJEP Dne 27.09.2016, Pavel Novák ?lánek: St?edo?koláky ?ekají p?edná?ky na univerzitě Dne 26.09.2016, Pavel Novák ?lánek o ?kolním koleji?ti Resslova na stránkách ústeckych modelá?? Ustti.cz Dne 26.09.2016, Pavel Novák Krou?ek badmintonu (RES) Dne 13.09.2016, Pavel Novák ? 2016 St?ední pr?myslová ?kola, Resslova 5, ústí nad Labem

spsul.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Fri Apr 28 06:45:54 2017
domain: spsul.cz
registrant: SPSUL
admin-c: SMRZML
admin-c: ZDENEKVAZAC
nsset: SPSUL
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 05.09.2002 08:31:00
changed: 28.12.2016 14:27:14
expire: 04.09.2017
contact: SPSUL
org: St?ední pr?myslová ?kola, ústí nad Labem, Resslova 5, p?íspěvková organizace
name: SP?UL
address: Resslova 210/5
address: ústí nad Labem
address: 400001
address: CZ
registrar: REG-ACTIVE24
created: 28.12.2016 13:27:02
contact: SMRZML
name: Zdeněk Smr?
address: ?ezá?ova 655
address: Chaba?ovice
address: 40317
address: CZ
registrar: REG-MOJEID
created: 28.12.2016 13:13:24
changed: 09.02.2017 10:36:02
contact: ZDENEKVAZAC
org: St?ední pr?myslová ?kola, ústí nad Labem, Resslova 5, p?íspěvková organizace
name: Zdeněk Vaza?
address: Resslova 5
address: ústí nad Labem
address: 40001
address: CZ
registrar: REG-MOJEID
created: 28.12.2016 13:11:28
changed: 28.12.2016 13:51:22
nsset: SPSUL
nserver: tajfun.sseas.cz (195.113.197.36)
nserver: dnsa1.tetanet.cz
nserver: dnsa2.tetanet.cz
tech-c: ZDENEKSMRZ011
tech-c: ZDENEKVAZAC
registrar: REG-ACTIVE24
created: 28.12.2016 13:14:24
contact: ZDENEKSMRZ011
name: Zdenek Smrz
address: Klí?ská 977/77
address: Usti nad Labem
address: 4000
address: CZ
phone: +420.478571111
e-mail: zdenek.smrzml@teta.eu
registrar: REG-GENREG
created: 16.09.2002 15:06:00
changed: 17.04.2012 09:48:0


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en